Chương trình đào tạo nghề dưới 3 tháng Nghề Kỹ thuật làm chổi đót

Thứ ba - 02/04/2019 14:23
Mục tiêu: Trình bày được chức năng của các dụng cụ làm nghề chổi đót. Nhận biết các loại vật liệu thường dùng để làm nghề chổi đót. Nhận biết một mẫu văn chủ yếu làm nghề chổi đót.
Chương trình dạy nghề
Nghề đào tạo: Chổi đót    
Mã nghề: 2290*
Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề
Đối tượng tuyển sinh:
- Lao động nông thôn, người nghèo, người dân tộc thiểu số trong độ tuổi lao động có đủ sức khoẻ.
- Trình độ học vấn: Biết đọc, biết viết trở lên….
Số lượng mô đun đào tạo: 03
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Giấy chứng nhận học nghề
I. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo nghề làm chổi đót . Sau khi tốt nghiệp khoá học, học viên có khả năng:  
  • Kiến thức:
- Trình bày được chức năng của các dụng cụ làm nghề chổi đót.
- Nhận biết các loại vật liệu thường dùng để làm nghề chổi đót.
- Nhận biết một mẫu văn chủ yếu làm nghề chổi đót.
  • Kỹ năng:
- Sử dụng thành thạo các dụng cụ làm nghề chổi đót.
- Chuẩn bị vật liệu theo yêu cầu của mẫu sản phẩm.
- Làm chổi đót truyền thống đảm bảo đúng mẫu và yêu cầu mỹ thuật.
  • Thái độ:
- Tự giác rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề.
- Thực hiện tiết kiệm nguyên vật liệu, ý thức về chất lượng sản phẩm.
- Thực hiện quy chế học tập và các qui định về vệ sinh môi trường, an toàn lao động.
- Tôn trọng văn hóa truyền thống.
II. Thời gian của khoá học và thời gian thực học: 2 tháng, trong đó thời gian ôn, kiểm tra hết môn học/mô-đun, thời gian ôn, kiểm tra kết thúc khoá học: 1tuần.
- Thời gian đào tạo (Tháng): 02
- Thời gian học tập (tuần): 08
- Thời gian thực học tối thiểu 6 tuần với số (giờ): 280; thời gian học lý thuyết: 84 h;  thời gian học thực hành: 196h
- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và kiểm tra kết thúc (giờ): 10; Trong đó kiểm tra kết thúc khoá học (giờ): 02.
III. Danh mục mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian
Mã mô đun Mô-đun Thời gian đào tạo
(giờ)
Tổng Lý thuyết Thực hành
2290*01 Dụng cụ, Vật liệu làm chổi đót 20 6 14
2290*02 Các loại mẫu chổi đót truyền thống 60 20 40
2290*03 Gia công các loại chổi đót truyền thống 205 68 137
  Ôn tập, kiểm tra: 15 5 10
  Cộng: 300 99 201
 
loading...
IV. Hướng dẫn thực hiện chương trình
1. Tiêu chuẩn giáo viên
Điều 58 Luật Dạy nghề quy định: giáo viên dạy lý thuyết trình độ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao.
2. Hướng dẫn thực tập kết hợp sản suất
Tổng số giờ thực hành độc lập có hướng dẫn chiếm 25% tổng số giờ thực hành của các mô đun.
3. Hướng dẫn kiểm tra sau khi kết thúc mô đun đào tạo nghề và hướng dẫn kiểm tra kết thúc khoá học:
Tất cả các mô đun đào tạo nghề khi kết thúc mô đun đều được kiểm tra đánh giá theo mục tiêu của mô đun.
3.1. Kiểm tra kết thúc mô đun (Theo Điều 38 Luật Dạy nghề)
- Kiểm tra hết mô đun dựa vào kiểm tra thực hành. Việc đánh giá dựa theo 3 tiêu chí:: Đánh giá mức độ thực hiện đúng quy trình (kiến thức), đánh giá sản phẩm (kỹ năng) và đánh giá thái độ.
- Thời gian kiểm tra phần thực hành tuỳ theo từng công việc cụ thể mà quy định.
Kết quả phần kiểm tra thực hành được ghi vào Phiếu đánh giá thực hành. Nếu kết quả không đạt thì người học sẽ phải kiểm tra lại.
3.2. Kiểm tra cuối khoá:
- Hình thức: Thực hành kỹ năng tổng hợp;
- Nội dung: Những kỹ năng cơ bản trong chương trình các mô đun đào tạo nghề.
- Thời gian: Thời gian của phần kiểm ta thực hành được thực hiện trong thời gian quy định theo công việc cụ thể được giao nhưng không quá 04 giờ.
- Đánh giá: Đánh giá kết quả dựa theo 3 tiêu chí:
  • Quy trình thực hiện;
  • Sản phẩm;
  • Thái độ;

 
 
Chương trình mô ĐUN: Dụng cụ, vật liệu làm chổi đót
Mã số mô đun: 2290* 01  
Thời gian mô đun: 20 h (Lý thuyết: 6h ; Thực hành: 14h)
i. Vị trí, tính chất mô đun
Mô đun “Dụng cụ, vật liệu làm chổi đót” được xây dựng trên cơ sở tích hợp lý thuyết với thực hành kỹ năng. Nội dung mô đun trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản để thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị nguyên liệu để làm chổi đót.
ii. Mục tiêu của mô đun
 Học xong mô đun này học sinh có khả năng:
- Nhận biết được các loại vật liệu thường được sử dụng để làm thành 1 cây chổi đót.
- Nhận biết được các dụng cụ, nguyên liệu để làm chổi đót truyền thống.
- Nhận biết các mẫu chổi có trên thị trường hiện nay.
- Lựa chọn đót và cán chổi, xử lý thụ để chổi khỏi bị góy và mối mọt theo yêu cầu của mẫu sản phẩm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.
iii. Nội dung của môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Số
TT
Nội dung Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
1 Dụng cụ làm chổi đót 3 3    
2 Vật liệu làm chổi đót 4 4    
3 Nhận biết các loại chổi đót truyền thống 4 2 1 1
4 Lựa chọn đót, cán chổi và xử lý thụ 9 2 6 1
Cộng: 20 11 7 2
iv. Điều kiện thực hiện chương trình
- Tài liệu giảng dạy và học tập.
- Các vật mẫu theo nội dung học tập.
- Bộ dụng cụ làm chổi đót.
v. Phương pháp và nội dung đánh giá
Đánh giá kết quả học tập dựa vào quá trình thực hiện và sản phẩm thực hành:
- Kiến thức:
+ Thực hiện đúng quy trình chọn vật liệu.
+ Hiệu quả chọn lọc và xử lý thụ vật liệu.
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng sử dụng các dụng cụ.
+ Kỹ năng chọn lọc vật liệu.
- Thái độ: Đánh giá trong suốt quá trình:
+ Học tập nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn, thực hiện đúng giờ quy định.
+ Tích cực học hỏi, giúp đỡ bạn bè trong học tập.
+ Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận.

 
 
Chương trình Mô ĐUN
Các loại mẫu chổi đót truyền thống
Mã số mô đun: 2290* 02  
Thời gian mô đun: 60 h (Lý thuyết: 20h ; Thực hành: 40h)
i. Vị trí, tính chất mô đun
Mô đun “Các loại mẫu chổi đót truyền thống” được xây dựng trên cơ sở tích hợp lý thuyết với thực hành kỹ năng. Nội dung mô đun trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản để thực hiện nhiệm vụ dệt hoa văn thổ cẩm truyền thống (dân tộc Hre).
ii. Mục tiêu của mô đun
 Học xong mô đun này học viên có khả năng:
- Trình bày quy trình làm chổi đót truyền thống.
- Dệt các mẫu hoa văn thổ cẩm truyền thống đảm bảo đúng mẫu và yêu cầu mỹ thuật.
iii. Nội dung của môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Số
TT
Nội dung Thời gian
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
1 Kỹ thuật tước đót 4 4    
2 Kỹ thuật phân tép chổi   11   1
3 Thực hành ghép tép, xâu chổi 25   24 1
4 Thực hành bó chổi 23   22 1
5 Thực hành ráp cán chổi, cố định cán chổi 26   25 1
Cộng: 90 15 71 4
iv. Điều kiện thực hiện chương trình
- Tài liệu giảng dạy và học tập.
- Các hoa văn  mẫu theo nội dung học tập.
- Bộ dụng cụ dệt truyền thống.
v. Phương pháp và nội dung đánh giá
Đánh giá kết quả học tập dựa vào quá trình thực hiện và sản phẩm thực hành:
- Kiến thức:  Mức độ thực hiện đúng quy trình làm chổi đót.
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng chuẩn bị đót.
+ Kỹ năng Bó chổi, quấn chổi cho chặt và đẹp.
- Thái độ: Đánh giá trong suốt quá trình:
+ Học tập nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn, thực hiện đúng giờ quy định.
+ Tích cực học hỏi, giúp đõ bạ bè trong học tập.
+ Chịu khó, chuyên cần, rèn luyện tính cẩn thận.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điều hành - Liên kết
logobantin copy
 
spkn
bnvieclam
tailieu2
Văn bản mới

25 / QĐ-UBND

Quyết định số 25 / QĐ-UBND

Lượt xem:3179 | lượt tải:1188

51/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND

Lượt xem:3457 | lượt tải:1249
Tài liệu xem nhiều
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây