Chương trình đào tạo Mộc dân dụng và xây dựng

Thứ tư - 20/03/2019 22:26
Tên nghề: Mộc dân dụng và xây dựngTrình độ đào tạo: Sơ cấp nghềĐối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp tiểu họcSố lượng môn học, mô đun đào tạo: 5Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
1.1 Kiến thức:
- Nhằm trang bị những kiến thức về nghề thủ mộc truyền thống nói chung và nghề mộc dân dụng nói riêng.
- Hiểu được các thao tác cơ bản về công nghệ lắp ghép sản phẩm
1. 2. Kỹ năng:
- Hoàn thiện được một số sản phẩm mộc dân dụng trong gia đình, các đồ dùng thông dụng trong gia đình bằng gỗ.
- Học sinh có khả năng trình bày được qui trình lắp ghép các chi tiết theo thứ tự từ nhóm sản phẩm đơn giản đến phức tạp
2. Thái độ:
- Cú ý thức bảo quản thiết bị học tập.
- Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác và cần cù trong lao động.
- Cú tinh thần học tập nghiờm tỳc, tớch cực.
3. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học có khả năng tỡm việc làm tại thụn, xó hoặc cỏc đơn vị, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh.
II. THỜI GIAN CỦA KHểA HỌC:
Thời gian khúa học: 06 thỏng
Thời gian học tập: 24 tuần
Thời gian học: 602 giờ
Thời gian ôn, kiểm tra định kỳ và kiểm tra kết thỳc khúa học: 16 giờ (Trong đó kiểm tra kết thúc khóa học: 10 giờ).
Thời gian học lý thuyết: 110 giờ
Thời gian học thực hành: 476 giờ
loading...
III. PHÂN BỐ THỜI GIAN ĐÀO TẠO TOÀN KHÓA
 
TT Nội dung đào tạo Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng
số
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
  Mở đầu 04 04    
Chương I Nguyên vật liệu dùng trong nghề mộc 06 06    
Chương II Các loại dụng cụ dùng trong nghề mộc 183 40 143  
  Kiểm tra lần 1 2     2
Chương III Công nghệ lắp ghép sản phẩm mộc 38 7 31  
  Kiểm tra lần 2 2     2
Chương IV Cụng nghệ trỏng phủ hoàn hiện sản phẩm mộc 40 8 32  
Chương V Qui trình lắp ghép các chi tiết theo thứ tự từ nhóm sản phẩm đơn giản đến phức tạp 183 33 150  
  Kiểm tra lần 3 2     2
  Thực tập sản xuất 100   100  
  Kiểm tra kết thỳc mụn học 2     2
  Ôn tập, kiểm tra cuối khoá 40 12 20 8
  Tổng cộng 602
12
 
110 476
 
 
16
 
 
IV. CHƯƠNG TRèNH CHI TIẾT
 
TT NỘI DUNG ĐÀO TẠO Trong đó
Tổng số Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
1 MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu về nghề mộc
2. An toàn lao động trong nghề mộc
04 04    
2 CHƯƠNG I:
NGUYÊN VẬT LIỆU DÙNG TRONG NGHỀ MỘC DÂN DỤNG
1. Nguyên liệu: gỗ - cấu tạo các loại gỗ, cách sử dụng, bảo quản
2. Các loại vật liệu phụ
 
06
 
06
   
 
 
 
 
 
 
3 CHƯƠNG II:
CÁC LOẠI DỤNG CỤ ĐỒ NGHỀ TRONG NGÀNH NGHỀ MỘC DÂN DỤNG
I. Giới thiệu các loại dụng cụ đồ nghề dành trong ngành nghề mộc
 1. Dụng cụ đo, vạch dấu
 2. Cưa gỗ cầm tay: Các loại cưa, công dụng, thao tác rọc, cắt ngang, phương pháp mài mở lưỡi cưa
 3. Đục gỗ cầm tay: Các loại đục, chàng, công dụng, thao tác đục lỗ trên gỗ, phương pháp mài lưỡi đục chàng.
 4. Bào gỗ cầm tay: Các loại bào
 5. Các loại đồ nghề khác dùng trong nghề mộc
II. Thực hành sử dụng các loại dụng cụ đồ nghề dành trong ngành nghề mộc
 1. Thực hành đo vạch dấu trên gỗ
 2. Thực hành: Tập rọc, cắt ngang gỗ, dũa mở hom răng cưa
 3. Thực hành: Bào gỗ cầm tay, các loại bào, công dụng, thao tác tháo lắp, mài lưỡi bào.
 4. Thực hành: Tập đục lỗ thông, không thông, tập mài lưỡi đục, chàng.
 5. Thực hành: tập sử dụng các loại đồ nghề khác
 
183
 
40
 
 
 
6
 
10
 
8
 
 
8
8
 
 
 
143
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
30
 
30
 
29
 
28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kiểm tra lần 1 02     02
4 CHƯƠNG III
CÔNG NGHỆ LẮP GHÉP SẢN PHẨM MỘC
I. Công nghệ lắp ghép chi tiết
 1. Lắp ghép bằng đinh, keo dán  
 2. Lắp ghép bằng vít, bu lông
 3. Lắp ghép bằng mộng
 II. Thực hành:
- Lắp ghép bằng đinh, keo dán
- Lắp ghép bằng vít, bu lông
- Lắp ghép  các loại mộng thông dụng
 
38
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
2
5
 
31
 
 
 
 
 
10
10
11
 
 
 
 
 
 
  Kiểm tra lần 2 02     02
5 CHƯƠNG IV
CÔNG NGHỆ TRÁNG PHỦ, HOÀN THIỆN SẢN PHẨM MỘC
I. Vecni - công nghệ tráng phủ vecni
II. Thực hành: Đánh vecni sản phẩm mộc
40
 
8 32  
 
 
 
6 CHƯƠNG V:
QUI TRÌNH LẮP GHÉP CÁC CHI TIẾT THEO THỨ TỰ TỪ NHÓM SẢN PHẨM MỘC DÂN DỤNG ĐƠN GIẢN ĐẾN PHỨC TẠP
I. Ghế đẩu
II. Ghế tựa
III. Bàn
IV. Giường
V. Tủ
 
183
 
33
 
 
 
6
7
6
7
7
 
150
 
 
 
30
30
30
30
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kiểm tra lần 3 02     02
7 THỰC TẬP – SẢN XUẤT 100   100  
  KIểm tra kết thỳc mụn học 2     2
8 ÔN TẬP, KIỂM TRA KẾT THÚC 40 12 20 8
TỔNG CỘNG 602 110 476 16
             
V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRèNH
1. Hướng dẫn kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học và kiểm tra kết thúc khóa học:
- Nghề Mộc dõn dụng và xõy dựng được xem là một mụn học.
- Kiểm tra định kỳ được thực hiện với hỡnh thức kiểm tra lý thuyết, thực hành hoặc trắc nghiệm sau khi kết thỳc chương hoặc cụm chương (Theo quy định tại chương trỡnh đào tạo).
- Kiểm tra kết thúc môn học được thực hiện với hỡnh thức kiểm tra lý thuyết và thực hành sau khi kết thỳc mụn học, điểm tổng kết môn học được tính như sau:
 
       
   
Trong đó:
- ĐKTM: Điểm tổng kết môn học
- ĐiĐK: Điểm kiểm tra định kỳ môn học lần i
- n: số lần kiểm tra định kỳ
- ĐKT: Điểm kiểm tra kết thúc môn học
 
 
n
 
 
 
i=1
             2.ể ĐiĐK + 3.ĐKTĐTKM =
                     2n + 3
 
 
 
- Kiểm tra kết thúc khóa học được thực hiện với hỡnh thức kiểm tra tớch hợp sau khi kết thỳc mụn học và điểm tổng kết khóa học được tính như sau:
 
 
 
Trong đó:
- ĐKTKT: Điểm tổng kết khóa học
- ĐTKM: Điểm tổng kết mụn học
- ĐKT: Điểm kiểm tra kết thúc khóa học
 
 
             ĐTKM + 2.ĐKTKT
ĐTKKH =
                        3
 
2. Phương pháp dạy và học:
* Đối với giáo viên:
- Khi xây dựng giáo án, giáo viên phải xác định đúng mục tiêu trọng tâm của từng bài học.
- Phải hệ thống các câu hỏi để kiểm tra kiến thức của từng bài học.
- Thao tác mẫu, hướng dẫn thực hành theo từng nhóm từ 01 đến 15 học sinh.
- Theo dừi, uốn nắn học sinh trong quỏ trỡnh thực hành giảm bớt thao tỏc thừa.
- Tựy theo trỡnh độ của học sinh và từng môn học mà giáo viên đa dạng húa cỏc hỡnh thức kiểm tra (Lý thuyết, thực hành, trắc nghiệm, vấn đáp). Các bài kiểm tra định kỳ phải được lưu giữ cẩn thận (giao cho trường khi kết thúc khóa học), vào sổ điểm cẩn thận và thực hiện theo các quy định tại quy chế Thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp do nhà trường ban hành.
* Đối với học sinh:
- Học tập nghiêm túc, chủ động tiếp thu và ghi chép bài đầy đủ.
- Quan sát thực hành theo sự hướng dẫn của giáo viên, mỗi học sinh thực hiện độc lập một bài tập.
- Tích cực rèn luyện kỹ năng và thái độ học tập.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điều hành - Liên kết
logobantin copy
 
spkn
bnvieclam
tailieu2
Văn bản mới

25 / QĐ-UBND

Quyết định số 25 / QĐ-UBND

Lượt xem:3128 | lượt tải:1168

51/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND

Lượt xem:3404 | lượt tải:1229
Tài liệu xem nhiều
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây