Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong đào tạo trình độ sơ cấp và công nhận hoàn thành chương trình đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra và công nhận tốt nghiệp
trong đào tạo trình độ sơ cấp và công nhận hoàn thành
 chương trình đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng
 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH NIÊN QUẢNG NAM
 
          Căn cứ:
- Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13;
- Quyết định số: 1613/QĐ-TƯĐTN ngày 23/12/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh V/v thành lập Trung tâm Dạy nghề thanh niên tỉnh Quảng Nam;
- Thông tư số: 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ LĐ-TB&XH V/v Qui định về đào tạo trình độ sơ cấp.
- Thông tư số: 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ LĐ-TB&XH V/v Qui định về đào tạo thường xuyên.
- Thông tư số: 34/2018/TT- BLĐTBXH ngày 16/12/2018 của Bộ LĐ-TB&XH V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học;
- Quy chế kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong đào tạo trình độ sơ cấp và công nhận hoàn thanh chương trình đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-GĐ, ngày 11/3/2016 của Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam;
- Quyết định số: 381-QĐ/TĐTN ngày 01/10/2015 của BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam V/v bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý.
          Theo đề nghị của phòng Đào tạo.
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều1: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định trong Quy chế kiểm tra và công nhận tốt nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 509/QĐ-GĐ, ngày 11/3/2016 của Giám đốc Trung tâm Dạy nghề thanh niên Quảng Nam, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2: Kiểm tra trong quá trình đào tạo
1) Kiểm tra trong quá trình học tập đối với trình độ sơ cấp nghề
a) Kiểm tra định kỳ
b) Kiểm tra kết thúc môđun, môn học
2) Kiểm tra trong quá trình học tập đối với đào tạo nghề dưới 3 tháng gồm:
a) Kiểm tra đầu khóa học
b) Kiểm tra kết thúc mô đun/môn học, môn học
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8: Kiểm tra kết thúc khóa học như sau:
Điều 8: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp
1. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp do Giám đốc Trung tâm quyết đinh thành lập (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Hội đồng có 03 (ba) hoặc 05 (năm) thành viên, do một lãnh đạo làm chủ tịch, trưởng hoặc phó Phòng đào tạo làm thư ký; trưởng các phòng chuyên môn hoặc cán bộ phụ trách các lĩnh vực hoạt động tại Trung tâm và cán bộ được phân công theo dõi, quản lý lớp hoặc giáo viên giảng dạy lớp làm thành viên.
2. Nhiệm vụ của Hội đồng:
a) Thông qua danh sách người học đủ điều kiện xét tốt nghiệp, người học chưa đủ điều kiện tốt nghiệp;
b) Xếp loại tốt nghiệp cụ thể đối với người học đủ điều kiện xét tốt nghiệp;
c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học, Hội đồng hoàn thành việc xét tốt nghiệp và có văn bản đề nghị Giám đốc Trung tâm công nhận tốt nghiệp đối với người học.
3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1;2;4 - Điều 9: Công nhận tốt nghiệp đối với người học trình độ sơ cấp
1. Cách tính điểm tổng kết khóa học
Điểm tổng kết khóa học của người học trình độ sơ cấp được tính theo công thức sau:
          ĐTKKH =   
Trong đó:
ĐTKKH          : Điểm tổng kết khóa học
          ĐiTKM           : Điểm tổng kết môđun, môn học
          n                 : Số lượng các môđun/môn học trong đào tạo nghề
2. Điều kiện được công nhận tốt nghiệp
Người học trình độ sơ cấp được công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
a) Có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10;
b) Không trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm xét công nhận tốt nghiệp.
Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được người đứng đầu cơ sở đào tạo sơ cấp tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.
4. Công nhận tốt nghiệp
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học, Hội đồng hoàn thành việc xét tốt nghiệp và có văn bản đề nghị Giám đốc Trung tâm xem xét việc công nhận tốt nghiệp đối với người học.
Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đề nghị công nhận tốt nghiệp đối với người học của Hội đồng. Giám đốc Trung tâm xem xét ra quyết định công nhận tốt nghiệp và công bố công khai tới người học.
4. Bỏ nội dung kiểm tra kết thúc chương trình đào tạo quy định tại Điều 11. Kiểm tra khi kết thúc mô đun/môn học, chương trình đào tạo.
5. Sửa đổi bổ sung Điều 12. Công nhận hoàn thành chương trình đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng
1. Giám đốc Trung tâm quyết đinh thành lập Hội đồng xét công nhận hoàn thành chương trình đào tạo (sau đây gọi tắt là Hội đồng). Hội đồng có 03 (ba) hoặc 05 (năm) thành viên, do một lãnh đạo làm chủ tịch, trưởng hoặc phó Phòng đào tạo làm thư ký; trưởng các phòng chuyên môn hoặc cán bộ phụ trách các lĩnh vực hoạt động tại Trung tâm và cán bộ được phân công theo dõi, quản lý lớp hoặc giáo viên giảng dạy lớp làm thành viên.
2. Hội đồng xét đề nghị Giám đốc Trung tâm công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đối với học viên có 100% các kết quả kiểm tra kết thúc mô đun, môn học đạt yêu cầu trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học.
3. Giám đốc Trung tâm căn cứ đề nghị của Hội đồng ra quyết định công nhận hoàn thành chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo cho người học.
Điều2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Các phòng, các bộ phận trực thuộc, cán bộ viên chức, người lao động và học viên học nghề tại Trung tâm Dạy nghề thanh niên tỉnh Quảng Nam căn cứ Quyết định thi hành./.
 

  Ý kiến bạn đọc

Điều hành - Liên kết
logobantin copy
 
spkn
bnvieclam
tailieu2
Văn bản mới

25 / QĐ-UBND

Quyết định số 25 / QĐ-UBND

Lượt xem:3128 | lượt tải:1168

51/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND

Lượt xem:3404 | lượt tải:1229
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây